XERMELO 250MG 4X21 TAB 84/EA

  • Code :5006764
  • Name :XERMELO 250MG 4X21 TAB 84/EA
  • Price :$8,600.00
  • Generic Name :TELOTRISTAT ETHYL
  • Manufacture :LEXICON PHARMACEUTICALS
  • NDC :70183-0125-84
Go to Top